Përfituese: KOMUNA E SHTIMËS

Projekti: Riparimi i dy urave dhe rregullimi i shtratit të lumit në qendër të qytetit
Fondi nga MAPL: Granti i Performancës
Vlera e projektit: 45,320. 50 €