Publikohen rezultatet e ndarjeve financiare për vitin 2019 nga granti i performancës nga skema e bashkëfinancuar ndërmjet MAPL dhe SDC/DEMOS.

Prishtinë, 26 Shtator 2018

Fondi i përbashkët i bashkëfinancimit në total është 9 milion euro për 4 vite për periudhën 2018-2021.

50% e fondeve për këtë grant janë fonde publike nga buxheti i MAPL-së dhe 50% janë fonde nga Qeveria Zvicerane që implementohen përmes SDC nga projekti DEMOS.

Komunat përfituese për vitin 2019 janë:

Pejë – shuma e grantit 274,560.00 €
Prizren – shuma e grantit 246,773.00 €
Gjilan – shuma e grantit 244,380.00 €
Lipjan – shuma e grantit 189,453.00 €
Podujevë – shuma e grantit 163,270.00 €
Vushtrri – shuma e grantit 151,542.00 €
Gllogovc – shuma e grantit 149,846.00 €
Istog – shuma e grantit 135,184.00 €
Viti – shuma e grantit 105,802.00 €
Kaçanik – shuma e grantit 104,268.00 €
Skenderaj – shuma e grantit 115,906.00 €
Shtime – shuma e grantit 84,778.00 €
Obiliq – shuma e grantit 60,738.00 €
Mitrovicë e Jugut – shuma e grantit 76,525.00 €
Junik – shuma e grantit 36,573.00 €
Hani i Elezit – shuma e grantit 39,561.00 €
Shtërcë – shuma e grantit 30,646.00€
Novobërdë – shuma e grantit 24,777.00 €
Mitrovicë e Veriut – shuma e grantit 15,418.00 €