On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Publikohet Raporti për ndarjen e Grantit të Performancës Komunale 2020

Prishtinë, 04 prill 2020

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në bashkëpunim partnerët e saj strategjik SDC-DEMOS, SIDA dhe Ambasadën Norvegjeze në Kosovë, kanë përmbyllur procesin e përzgjedhjes së komunave përfituese nga granti i paraparë i performancës komunale për vitin 2020.

Përmes Komisionit të Grantit të Performancës Komunale është bërë përzgjedhja e 23 komunave përfituese të 4.9 milion eurove nga granti i performancës komunale, prej të cilave 2.5 milion janë ndarë nga MAPL, 950,000 euro SDC, 540,000 Qeveria Suedeze dhe 910,000 Qeveria Norvegjeze.

Komunat janë kualifikuar në bazë të vlerësimit të performancës së arritur, mbështetur në Rregullat e Grantit të performancës komunale. Vlerësimi dhe përcaktimi i shumave financiare është bërë në një proces tejet transparent dhe gjithëpërfshirës, me pjesëmarrje aktive të të gjithë anëtarëve të Komisionit të Grantit, të përbërë nga: MAPL dhe MF si struktura vendimmarrëse, dhe anëtarëve të tjerë vëzhgues nga SDC-DEMOS, Ambasada Suedeze, Ambasada Norvegjeze dhe Instituti GAP.

Raporti përmbledh informatat kyçe të performancës së komunave gjatë vitit 2018 dhe ndërlidhjes së këtyre rezultateve me indikatorët dhe komponentët e tjerë përcaktues të grantit. Tri kriteret e përdorura në këtë cikël të vlerësimit kanë qenë parakusht për qasje në grant. Sipas këtyre kritereve, komunat është dashur që:

•Të kenë një opinion auditimi të paktën të pamodifikuar me theksim të çështjes;
•Të kenë shpenzuar 75% ose më tepër të buxhetit për investime kapitale; dhe
•Të kenë nënshkruar marrëveshjen tripalëshe të pjesëmarrjes (komuna, MAPL-ja dhe HELVETAS Swiss Intercooperation).

Rezultatet tregojnë se kriteret minimale janë përmbushur nga 23 komuna: Pejë, Junik, Lipjan, Gllogoc, Kacanik, Gjilan, Mitrovicë e Jugut, Vushtrri, Hani i Elezit, Klinë, Rahovec, Shtime, Skenderaj, Gjakovë, Suharekë, Malishevë, Viti, Gracanicë, Kllokot, Ranillug, Shtërpcë, Mamushë, dhe Leposaviq.

Veç tyre, Rregullat e Grantit parashohin një bonus prej 10% të toalit të grantit për 3 komunat me performancën më të mirë në ofrimin e shërbimeve. Si rrjedhojë, 3 komunat që kanë arritur numrin më të madh të pikëve sipas performancës janë: Komuna e Pejës – vendi i parë; Komuna e Junikut – vendi i dytë dhe Komuna e Lipjanit – vendi i tretë.

Marrë parasysh kredibilitetin e këtij sistemi, MAPL do të vazhdoj edhe më tutje me matjen vjetore të performancës komunale dhe ndarjen e shpërblimeve për komunat më të suksesshme. Do të bëhen përpjekje për zgjerimin e bazës së grantit të performancës komunale, në pajtim me prioritetet strategjike të qeverisë, ashtu që të krijohen stimuj financiarë për komunat në funksion të ofrimit të shërbimeve cilësore për qytetarë.

Matja është element shumë i rëndësishëm në përmirësimin e shërbimeve, andaj prezenca e grantit të performancës komunale jep hapësirë për përafrimin me objektivat e synuara, që komunat të jenë më kompetitive, të shtojnë dendësinë e aktiviteteve dhe të përfitojnë fonde shtesë për investime kapitale.

Kliko këtu 👇:

https://mapl.rks-gov.net/raportet-vjetore-te-mapl-se/