Punëtoria e radhës për finalizimin e “Projekt Rregullores për Shërbimin e Komunikimit Qeveritar me Publikun”.

Prishtinë, 17 Korrik 2018

Grupi punues ndër institucional ka mbajtur punëtorinë e radhës për finalizimin e “Projekt Rregullores për Shërbimin e Komunikimit Qeveritar me Publikun”.