On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Takim i Grupit Punues Ndërministror për Hartimin e Strategjisë Sektoriale për Vetëqeverisjen Lokale 2014 – 2024

Me datë 07.11.2013 në ndërtesën e Qeverisë u mbajt takimi i parë përbashkët të Grupit Punues Ndërministror për Hartimin e Strategjisë Sektoriale për Vetëqeverisjen Lokale 2014 – 2024, si dhe Planin e Veprimit për Zbatimin e Kësaj Strategjie

Me datë 07.11.2013 në ndërtesën e Qeverisë u mbajt takimi i parë përbashkët të Grupit Punues Ndërministror për Hartimin e Strategjisë Sektoriale për Vetëqeverisjen Lokale 2014 – 2024, si dhe Planin e Veprimit për Zbatimin e Kësaj Strategjie. Të pranishëm përveç stafit të MAPL-së në krye me Sekretarin e Përgjithshëm të MAPL-së z. Besnik Osmani, ishin edhe përfaqësues nga ministritë e linjës, partnerët ndërkombëtar, OJQ-të dhe shoqëria civile.

Ideja dhe qëllimi kryesor i këtij takimi ishte që institucionet dhe akterët e involvuar në hartimin e kësaj strategjie të njihen më për së afërmi me hapat e mëtutjeshme të Strategjisë dhe me familjarizimin e tyre me dokumentet relevante që do të shërbejnë për hartimin e strategjisë në fjalë.

Ndaj, që në fillim z. Besnik Osmani – Sekretar i Përgjithshëm i MAPL-së, përshëndeti dhe falënderoi të pranishmit për prezencën dhe rolin e tyre dhe theksoi se ky takim ka më shumë rolin dhe rëndësinë informuese me qëllim që të shohim edhe nga ju se cilat janë rekomandimet konkretet për hapat e mëtutjeshme. Më tej, ai theksoi se ne si Ministri kemi nevojë për partnerët si Ju në hartimin e kësaj strategjie. Prandaj, secili nga partnerët e involvuar pritet që të ketë rolin e tij dhe të jap kontributin e tij. Në këtë drejtim z. Osmani prezantoi edhe një listë me objektivat që lidhen me strategjinë e VQL-së 2014 – 2024, në të cilën institucionet dhe akterët e involvuar do të duhej të shënonin njërën nga fushat e cekura, në mënyrë që secili të jap kontributin e tij/saj në fushën e cekur.

Më tej, në rrjedhën e diskutimit folën e z. Valon Krasniqi nga Zyra e Kryeministrit për Planifikim Strategjik, i cili theksoi rolin dhe mbështetjen e vazhdueshme të kësaj zyre për hartimin e kësaj strategjie.

Ndër të tjera, znj. Rozofa Ukimeraj nga MAPL bëri prezantimin lidhur me Orientimet Strategjike të Vetëqeverisjes Lokale 2014 – 2024, për të cilat foli dhe nënvizoi edhe sfidat që e përcollën konsolidimin e Vetëqeverisjes Lokale në Kosovë siç janë: Mungesa e resurseve financiare për ushtrimin e kompetencave, Vështirësitë në unifikimin e sistemit të vetëqeverisjes lokale në shkallë vendi, Ndryshimet në sistemin e vetëqeverisjes lokale, Dobësimi i vijës ndarëse ndërmjet stafit politik dhe civil në Komuna, Mungesa e memories institucionale në një nivel më të lartë hierarkik në administratën komunale, Mungesa e kontrollit dhe balansit ndërmjet pushteteve, Implementimi i procesit të decentralizimit, Zhvillimi i ulët ekonomik lokal, Varshmëria e lartë financiare e komunave dhe Jo-harmoni e plotë brenda sistemit ligjor. Më tej, znj. Ukimeraj foli edhe për kapitujt dhe materien e strukturës së Strategjisë për Vetëqeverisjes Lokale 2014 – 2024.

Nga të pranishmit, përkatësisht akterët e involuar në Strategji, folën edhe z. Sazan Ibrahimi nga Asociacioni i Komunave të Kosovës, i cili theksoi nevojën që të kemi një Strategji dhe Plan Veprimi për Qeverisjen Lokale në mënyrë që të forcohet demokracia lokale, njëkohësisht ai theksoi se si Asociacion i Komunave të Kosovës do t’i mbështesim komunat në këtë rrugëtim dhe jemi në gjendje që t’i marrim përgjegjësit që na takojnë lidhur me Strategjinë në fjalë.

Po ashtu, folën edhe z. Petrit Popova nga Ministria e Financave i cili potencoi mbështetjen e MF-së në këtë drejtim, si dhe nevojën për një model të komunikimit dhe ngritjes së kualitetit të dokumenteve e cila ka munguar.

Në këtë takim, folën edhe z. Jeton Mehmeti nga Instituti GAP, Albina Duraku nga Zyra e BE-së në Kosovë, Agron Maxhuni nga MAPL-ja, si dhe znj. Darcie Nielsen nga USAID e cila përgëzoi të pranishmit për qasjen konstruktive rreth strategjisë dhe thekso që të shikohen edhe modelet e strategjive të qeverisjes lokale nga vendet e BE-së.

Takimi u përmbyll me idetë se në të ardhmen duhet të ketë takime me grupe punuese në grupe të vogla (nën- grupe), në mënyrë që secili akterë i involvuar të jep kontributin e tij/saj në hartimin dhe finalizimin e SVL-së 2014 – 2024.