Takime MAPL, AKEE dhe GIZ me komunat e Klinë dhe Istog

18 prill 2018

Janë mbajtur takimet e përfaqësuesit të MAPL-së, AKEE dhe GIZ-it me Kryetarin, nënkryetarin dhe Menaxherin komunal të energjisë në komunën e Klinës dhe komunën e Istogut lidhur me Projektin e Efiçiencës së Energjisë dhe Energjisë së Ri-pertritshme për zbatimin e politikave dhe obligimeve në menaxhimin komunal të energjisë përfshirë monitorimin dhe raportimin.