On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Takimi i Grupit Ndër – Ministror për Decentralizim

Zëvendëskryeministri Petrovic: “Suksesi i padiskutueshëm është përmendur me siguri në Raportin e Progresit të Komisionit Evropian, i cili theksoi rëndësinë e decentralizimit. Puna jonë e suksesshme nuk ka të ndaluar, ne vazhdojmë të luftojmë për të përmirësuar punën e komunave në Kosovë, veçanërisht në sferën e rritjes së buxhetit, përmirësimit të arsimit dhe infrastrukturës”.

14 dhjetor 2011, Prishtinë

Zëvendëskryeministri Petrovic: “Suksesi i padiskutueshëm është përmendur me siguri në Raportin e Progresit të Komisionit Evropian, i cili theksoi rëndësinë e decentralizimit. Puna jonë e suksesshme nuk ka të ndaluar, ne vazhdojmë të luftojmë për të përmirësuar punën e komunave në Kosovë, veçanërisht në sferën e rritjes së buxhetit, përmirësimit të arsimit dhe infrastrukturës”.

Bashkë-kryesuar nga Zëvendëskryeministri i Kosovës, njëherit edhe Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal, Slobodan Petrovic dhe nga Shefi i Zyrës Civile Ndërkombëtare (ICO), Pieter Feith u mbajt takimi i grupit ndërministror për decentralizim, në të cilin merrnin pjesë ministra dhe zëvendësministra të Qeverisë së Kosovës, përfaqësues të ambasadave, si dhe të institucioneve e organizmave relevant që veprojnë në Kosovë.
 

Me këtë rast, Zëvendëskryeministri Petrovic, theksoi suksesin e pasidkustueshëm I cili është përmendur edhe në Raportin e Progresit  të Komisionit Evropian.
 

Puna jonë e suksesshme nuk ka të ndaluar, ne vazhdojmë të luftojmë për të përmirësuar punën e komunave në Kosovë, veçanërisht në sferën e rritjes së buxhetit, përmirësimit të arsimit dhe infrastrukturës. Ne po vazhdojmë me sfida në zbatimin e decentralizimit në veri të Kosovës. Ne ende kemi punë në funksionalizimin e tri komunave në veri dhe në krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore" – theksoi Zëvendëskryeministri Petrovic.
 

Shefi i Zyrës Civile Ndërkombëtare z. Pieter Feith tha se shpreson se Qeveria e Kosovës do të vazhdojë procesin e  decentralizimit si pjesë e ndërtimit të shtetit.
 

Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi tha se Decentralizimi mbetet prioritet i Qeverisë së Kosovës:
 

Decentralizimi dhe mbështetja e pushtetit lokal për të kryer funksionet e saj, vazhdon të mbetet një nga çështjet prioritare të Qeverisë së Republikës së Kosovës sot, por edhe në të ardhmen. Decentralizimi është parim i sistemit demokratik të qeverisjes dhe një nga parimet për një qeverisje të mirë”.
 
Në fund të Takimit Ndërministror për Decentralizim Zëvendëskryeministri Petrovic dhe njëherit Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal, Slobodan Petrovic, duke folur njëkohësisht edhe si Kryesues i Grupit Ndërministror prezantoi rezultatet si:

1. Progresi në reformimin ligjor dhe transferimin e kompetencave vazhdon. Ne kemi punuar së bashku këtë vit në legjislacionin e rëndësishëm si Ligji për Ndërmarrjet Publike, Ligji mbi Vënien e Adresave, Ligji për Shëndetësi, Ligji mbi Partneritetin Publik-Privat, Ligji mbi Teatrin, Ligji mbi Hoçën e Madhe, Ligji mbi Skemën e Ndihmës Sociale, Ligj mbi Bibliotekat, Ligji mbi Turizmin, Ligji mbi Mbrojtjen nga Fatkeqësitë Natyrore dhe të tjera, Ligji mbi Qendrën Historike të Prizrenit dhe Ligji mbi Policinë. Ne duhet të jemi të kujdesshëm që këto ligje të janë të harmonizuara me dispozitat e dokumentit të Presidentit Ahtisaari dhe të janë të zbatueshme në ambientin tonë shoqëror dhe demokratik. Ato duhet të jenë të harmonizuara me njëra-tjetrin pa pasur ndonjë vështirësi në zbatimin në praktikë. 

2. Rishikimi i menaxhimit të financave publike ka shënuar progres të mirë. Misioni i fundit i vlerësimit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar ka regjistruar këtë progres dhe ne tani duhet të jemi të kujdesshëm gjatë zbatimit të rezultateve të regjistrimit të popullsisë dhe lidhur me si këto rezultate do të japin ndikimin e tyre në formulat e buxhetit dhe grantet për komunat tona. Më tej, raporti i auditimit ka treguar se komunat kanë pasur progres në menaxhimin e përgjithshëm të komunave, me disa nga rekomandimet që ne duhet t’iu kushtojnë vëmendje më të madhe.
 

3. Procesi i emërimit të komandantëve të stacioneve policore, forcimi i kapaciteteve të tyre dhe të infrastrukturës teknike në komunat e reja kanë shënuar progres. Tani ne kemi një agjendë të caktuar dhe do të marrin masa për progres të mëtejshëm.
 

4. Në fushën e shëndetësisë, janë duke u ndërtuar spitale në Graçanicë dhe Shtërpcë. Një ndërtesë e Mjekësisë Familjare Kryesore së shpejti do të inaugurohet në Partesh. Buxheti për financimin e spitaleve në këto komuna ka qenë i vendosur në tabelat e buxhetit për vitin 2012. Mbetet problem vazhdimi i financimit për pjesën e dytë të ndërtesës së spitalit.

5. Kompetencat e deleguara si shërbime dhe funksione rregullatore të cilat kryhen nga komunat në nivel lokal, por në emër të qeverisë qendrore, si shënimet kadastrale, regjistrimi civil, regjistrimi i votuesve, regjistrimi dhe licencimi i bizneseve, shpërndarja e pagesave të ndihmës sociale dhe mbrojtja e pyjeve gjithashtu kanë shënuar përparim.

6. Sigurisht, fokusi kryesor i punës sonë ishte në marrjen e masave për të krijuar parakushtet themelore për krijimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut. Në lidhje me këtë Ekipi Përgatitor Komunal i Mitrovicës së Veriut është ndarë në tri grupe sipas fushave të aktiviteteve: të informacionit publik, të akteve normative e të buxhetit dhe për projekte dhe investime kapitale, duke zhvilluar aktivitetet e tyre. Në kuadër të fushatës për të promovuar decentralizimin, MAPL në bashkëpunim me ICO ka përgatitur reklamë televizive dhe material propagandues në lidhje me procesin e decentralizimit në veri të Mitrovicës, ku janë paraqitur përfitimet për qytetarët nga procesi i decentralizimit, që do të shpërndahen në mesin e qytetarëve të Mitrovicës Veriore me mesazhin: "Decentralizimi, në fakt, nënkupton zhvillimin e komunës dhe shumë aspekte të jetës së përditshme (shëndetësi, arsim, infrastrukturën komunale, shërbime publike)", dhe – "Përfitimet e Pjesës Veriore të Mitrovicës nga Pako e Ahtisarit”.