On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Takimi i rregullt i Kolegjiumit të zyrtarëve për integrime evropiane MAPL-së dhe MIE-së (Grupet e synuara në punëtori: Zyrtarët Komunal për Integrime Evropiane)

Me datën 8 tetor 2015, në Restaurantin“Villa Gërmia” në Prishtinë, Kolegjiumi i zyrtarëve për integrime evropiane pranë Asociacionit të Komunave të Kosovës (AKK) ka organizuar takimin e rregullt me zyrtarët komunal për integrime evropiane, përfaqësuesit e MAPL-së dhe MIE-së, me qëllim të koordinimit dhe vazhdimit të punës së përbashkët, veçanërisht për të diskutuar për çështjet që ndërlidhen me procesin e integrimit evropian të Kosovës, si dhe fuqizimin e koordinimit ndërmjet nivelit qendror dhe lokal. Prishtinë, 9 tetor 2015

Me datën 8 tetor 2015, në Restaurantin“Villa Gërmia” në Prishtinë, Kolegjiumi i zyrtarëve për integrime evropiane pranë Asociacionit të Komunave të Kosovës (AKK) ka organizuar takimin e rregullt me zyrtarët komunal për integrime evropiane, përfaqësuesit e MAPL-së dhe MIE-së, me qëllim të koordinimit dhe vazhdimit të punës së përbashkët, veçanërisht për të diskutuar për çështjet që ndërlidhen me procesin e integrimit evropian të Kosovës, si dhe fuqizimin e koordinimit ndërmjet nivelit qendror dhe lokal.

Në takim të pranishëm ishin zëvendësministri i Ministrisë së Integrimit Evropian z. Ramadan Ilazi, U.D. i udhëheqësit të Departamentit për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave z. Yll Valla,  z. Sazan Ibrahimi – Drejtor Ekzekutiv i AKK-së, si dhe Ajshe Berveniku, kryesuese e Kolegjiumit të zyrtarëve për integrime evropiane pranë AKK-së

Temat e prezantuara dhe të diskutuara gjatë këtij takimi ishin:

1)    Ecuria dhe sfidat e procesit të integrimeve evropiane në vend;
2)    Fuqizimi i rolit të zyrtarëve komunal për integrime evropiane;
3)    Koordinimi dhe bashkëpunimi i Komunave me MAPL për veprimet që dalin nga PVMSA –ja;

Znj. Ajshe Berveniku, kryesuese e Kolegjiumit të Zyrtarëve të Integrimeve Evropiane bëri hapjen e takimit duke u dëshiruar mirëseardhje të pranishmëve.

Në vazhdim, zëvendësministri i Ministrisë së Integrimit Evropian z. Ramadan Ilazi ka informuar të pranishmit me zhvillimet e fundit, me fokus Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA) dhe procesin e liberalizimit të vizave, ku ndër të tjera kërkoi nga zyrtarët komunal për integrime evropiane që të ndërmarrin iniciativa lidhur me zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme në komuna me qëllim të informimit të qytetarëve se çfarë nënkupton liberalizimi i vizave, në mënyrë që të shmangen keqkuptimet që ekzistojnë tek qytetarët për sa i përket këtij procesi.

Më tej, znj. Berveniku bëri prezantimin për sa i përket fuqizimit të rolit të zyrtarëve komunal për integrime evropiane në komuna.

Në vazhdim, z.Valla theksoi rëndësinë e koordinimit dhe bashkëpunimit të Komunave me MAPL-në përgjatë vitit 2015, për veprimet që dalin nga PVMSA –ja, si dhe ndërmarrjen e disa aktiviteteve të përbashkëta me ministritë e linjës dhe donatorët që parashihet të zhvillohen në javët në vijim lidhur me realizimin e programit për fushën e integrimeve evropiane për zyrtarët komunal të integrime evropiane dhe zyrtarët e tjerë komunal.

Pas përfundimit të pikave të takimit, është zhvilluar një diskutim i përgjithshëm mbi temat e diskutuara, kundër të tjera, zyrtarët komunal për integrime evropiane shprehen shqetësimin e tyre për pozitën e punës që katalogu e parasheh, ku kjo pozitë sipas ZKIE-ve zbeh rolin dhe pozicionin e tyre.

Në përmbyllje të takimit Znj. Berveniku i falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen, kontributin dhe interaktivitetin e treguar gjatë këtij takimi.