On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

U mbajt takimi i dytë konsultativ ndërmjet Qeverisë dhe komunave

6 Korrik  2018, Prishtinë

Sot Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal në dorëheqje, z. Ivan Todsijevic ka marrë pjesë në takimin e dytë konsultativ në mes të Qeverisë dhe Komunave. Në këtë takim është diskutuar për fuqizimin e bashkëpunimit si dhe për Ligjin për shfrytëzim dhe këmbim të pronave komunale. Në takim ishin prezent Kryeministri, z. Ramush Haradinaj dhe Kryetarët e Komunave.

Me këtë rast Ministri Todosijevic ka prezantuar rezultate konkrete të punës intensive të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal  dhe Zyrës së Kryeministrit gjatë dhjetë muajve :

“Me sponzorizim të MAPL-së është kompletuar baza ligjore për vetëqeverisjen lokale. Tashmë Ligjit për Prishtinën ka hyrë në fuqi dhe është finalizuar projektligjit për dhënie në shfrytëzim dhe këmbimin të pronës komunale. Çështjet e ngritura nga Kryetarët në takimin e parë, tashmë kanë gjetur adresë dhe zgjidhje nga Qeveria. Këto kërkesa në bashkëpunim me Ministrinë e Financave janë inkorporuar në buxhetin 2019 (fonde shtesë për fëmijët me nevoja të veçanta; fonde shtesë për pagat jubilare të shërbyesve publik);

Për herë të parë janë formalizuar  dhe nënshkruar 5 marrëveshje të bashkëpunimit në mes të komunave me komunat e shtetit të IOWA-së të SHBA-së, për fushat: zhvillim ekonomik, kulturë, arsim, industri, bujqësi etj. Gjithashtu është dizajnuar skema e përbashkët e granteve sipas perfomancës komunale. Në bashkëfinancim me  SDC / DEMOS kemi arritur të mbështesim 25 komuna kurse nga fondi stimulues  i MAPL-së  kemi mbështetur 11 komuna.  Është  nënshkruar Marrëveshja me USAID-in për projektin pesë vjeçar të LEGO-s në vlerë prej 12 milion euro në 16 komuna. Është dizajnuar skema e përbashkët e granteve bazuar në performancë komunale (bashkëfinancim i fondeve publike dhe qeverisë zvicerane-9 milion euro).

Është punuar në fuqizimin e transparencës komunale, zbatimin e strategjisë për vetëqeverisje lokale  2016-2026 si dhe në fuqizimin e perfomancës komunale.

 

Ministria mbetet e përkushtuar në përmirësimin e vetëqeverisjes lokale, tha Ministri  Todosijevic në fjalën e tij. ”