On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

U mbajt takimi mujor i progresit në mes të MAPL dhe Bankës Botërore për projektin “Komunat për të rinjtë” në Kosovë

Prishtinë, 22 shkurt 2022
Zv. Sekretarja e Përgjithshme e MAPL, znj. Venera Çerkini ka marrë pjesë në takimin mujor të progresit për projektin “Komunat për të rinjtë” në Kosovë me qëllim diskutimin e progresit të arritur dhe pajtimin për hapat e mëtutjeshëm në realizim të projektit. Gjatë takimit theks i veçantë u vu në realizimin e aktiviteteve në terren, duke përfshirë të gjitha komunitetet e përzgjedhura në 10 komunat partnere. Aktivitetet e mobilizimit dhe shtrirjes janë përfunduar me sukses, dhe mbi 2000 të rinj të moshës 15 – 24 vjeçare kanë aplikuar për ciklin e parë të trajnimeve. Ndërsa aktivitetet e deritanishme fizike dhe online kanë arritur një audiencë mbi 300,000 persona.
Gjithashtu, ekipi menaxhues i projektit diskutoj në linjë me planin e punës rreth realizimit të aktiviteteve, duke përfshirë finalizimin e manualeve të trajnimeve për të rinj, përgatitjet për programin e trajnimeve për stafin e komunave partnere, mbarëvajtjen e punës me partnerët lokal, etj. Gjatë kësaj periudhe, shkaku i përkeqësimit të gjendjës me pandeminë Covid-19, është cilësuar sfiduese targetimi i shkollave dhe qendrave rinore të cilat për pasojë shumica janë mbyllur, megjithatë kalimi ne fazën e fundit në aplikim online i ka ofruar të rinjve mundësinë shtesë për të shprehur interesimin e tyre për tu bërë pjesë e aktiviteteve të projektit.
Banka Botërore ka përgëzuar MAPL dhe CDF për arritjen e një objektive të rëndësishme të projektit – numrin e madh të të rinjve të interesuar të marrin pjesë në ciklin e parë të trajnimeve dhe nëngranteve. Thirrja për aplikim për trajnime mbetet e hapur deri ne fund të muajit shkurt 2022.