On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Vizitë në komunat: Lipjan dhe Shtime – Regjistrimi FALAS për komunitetet Rom Ashkali dhe Egjptas

Me datë  24 shkurt 2015 Ministria e  Administrimit të Pushtetit Lokal ka vazhduar me fushatën për regjistrimin falas të komunitetit (RAE), si segment i rëndësishëm i të drejtave universale të njeriut dhe përmbushjes së detyrave që dalin nga Plani i Veprimit për Liberalizimin e Vizave në komunat Lipjan dhe Shtime. 24 shkurt 2015

Me datë  24 shkurt 2015 Ministria e  Administrimit të Pushtetit Lokal ka vazhduar me fushatën për regjistrimin falas të komunitetit (RAE), si segment i rëndësishëm i të drejtave universale të njeriut dhe përmbushjes së detyrave që dalin nga Plani i Veprimit për Liberalizimin e Vizave në komunat Lipjan dhe Shtime.

Në komunën  e Shtimes ishte i pranishëm edhe Zëvendësministri i MAPL-së z. Bajram Gecaj, ku u prit nga Kryetari i Komunës së Shtimes z. Naim Ismajli, njëherësh edhe kryetar i Asociacionit të Komunave të Republikës së Kosovës, – me drejtorët e drejtorive si dhe zyrtari për komunitete dhe kthim në këtë komunë.

Regjistrimi i qytetarëve Rom, Ashakali dhe Egjiptas është i rëndësishëm për integrimin e komuniteteve e njëkohësisht do ta avancojë vendin në dy procese të rëndësishme siç është Liberalizmi i Vizave dhe Marrëveshja e Stabilizim Asocimit” tha Zëvendësministri MAPL-së,  z. Bajram Gecaj.
   
Në takim është adresuar edhe çështja e Pakos Ligjore për të Drejtat e Njeriut: Projektligjin për Mbrojtje nga Diskriminimi, Projektligjin për Barazi Gjinore dhe Projektligjin për Avokatin e Popullit, ku nivelit komunal ju është dhënë mundësia e ofrimit të komenteve dhe sugjerimeve për plotësimin e ndryshimeve të Projektligjeve.
Kryetari z. Ismajli, shprehi mbështetjen e tij, për angazhimin dhe organizimin e përmirësimit të kushteve për ofrimin e shërbimeve për regjistrimin në gjendje civile,  që do të ndikon në gjendjen ekonomike dhe sociale më të mirë për komunitetin RAE.

Ndërsa sa i përket regjistrimit dhe integrimit të komuniteteve RAE në komunën e Shtimes Kryetari z. Ismajli njoftoi ekipin e MAPL-së se ky komunitet është mjaft mirë i integruar. Komuna krijon kushte për trajtime mjekësore në shtëpi, programe arsimore për ata që janë mbrapa me mësime si dhe në jetën kulturore. 

Në këtë vizitë Zëvendësministri z. Gecaj me ekipin e MAPL-së dhe përfaqësuesit komunal vizituan Qendrën arsimore në fshatin Gjykovcë ku ishin të pranishëm edhe përfaqësuesit e komuniteteve RAE. Ata vlerësuan lartë bashkëpunimin me administratën komunale duke potencuar se falë këtij bashkëpunimi këto komunitete janë integruar plotësisht dhe ndjehen të barabartë me komunitetin shumicë.  Sipas statistikave që posedon përfaqësuesi i Zyrës për Komunitete, në komunën e Shtimes  jetojnë 750 Ashkali, 20 Rom, nga këta 150 janë nxënës që  vijojnë mësimin nga klasa e parë (1) deri të klasën e nëntë (9) si dhe shkollën e mesme 16 nxënës.

Në komunë e Shtimes nuk ka asnjë të paregjistruar, si rezultat i Memorandumit të Mirëkuptimit.

Ndërsa vizita në komunën e Lipjanit, e cila u realizua nga Divizioni për Avancimin e të Drejtat e Njeriut, kryesuar  nga Udhëheqësja e Divizionit znj. Fakete Kuka së bashku me zyrtaret e divizionit, ku u pritën nga Koordinatorja e Njësisë për të Drejtat e Njeriut në komunën e Lipjanit.

Gjatë zhvillimit të takimeve në të dy komunat, rëndësi të veçantë iu dha integrimit të tyre dhe intensifikimit të pa regjistruarve në gjendjen civile si dhe për bashkëpunimet e mëtutjeshme ndërmjet nivelit lokal dhe atij qendror, sidomos obligimet që kanë komunat në agjendën evropiane.

Gjithashtu  u shpërndanë edhe  materialet promovues si: banera, broshura dhe bluza me moton ”Realizo të drejtat tua, REGJSTROHU”, në tri gjuhë: shqip, serbisht dhe në gjuhën rome.