On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Zvicra dhuron mbi 800.000 Euro për Projekte komunale në vitin 2015

Sot, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Zyra e Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë ka mbajtur ceremoninë e lansimit të projektit duke e shënuar fillimin e projektit për Decentralizim dhe Përkrahje Komunave (DEMOS), i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim (SDC) dhe që zbatohet nga HELVETAS Swiss Intercooperation në Kosovë. 18 shtator 2014

Sot, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Zyra e Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë ka mbajtur ceremoninë e lansimit të projektit duke e shënuar fillimin e projektit për Decentralizim dhe Përkrahje Komunave (DEMOS), i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim (SDC) dhe që zbatohet nga HELVETAS Swiss Intercooperation në Kosovë.

Projekti DEMOS mbështet Kosovën në procesin e saj të tranzicionit drejtë një shteti demokratik dhe të decentralizuar në të cilin komunat ushtrojnë qeverisje gjithëpërfshirëse sociale dhe ofrojnë shërbime efektive sipas nevojave dhe prioriteteve të qytetarëve.

Gjatë ceremonisë, DEMOS nënshkroi Memorandum mirëkuptimi me secilën nga 17 komunat e saj partnere, si dhe ndau grante për këto komuna për vitin 2015,  në bazë të performancës së tyre.

Gjithsej 806.500 Euro do të jenë në dispozicion për projekte komunale në  vitin 2015. Komunat do të përdorin këto grante për punë, furnizime apo shërbime në fushat si menaxhimi i mbeturinave, hapësira publike, trafiku komunal, menaxhim  financiar dhe demokraci lokale.

Shuma e grantit për secilën komunë partnere varet nga performanca e tyre (dhe e lidhur me numrin e popullatës). Performanca komunale është vlerësuar në bazë të të dhënave zyrtare nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Ministria e Financave dhe Auditori i Përgjithshëm, në fushat si në vijim:

·    menaxhimi financiar – zbatimi i rekomandimeve të auditorit të përgjithshëm dhe vjelja e tatimit në pronë;

·      demokraci lokale – raportimet e kryetarëve të komunave në takimet e kuvendeve komunale dhe publikimi i akteve të kuvendeve komunale;

·  shërbimet publike – mbulueshmëria dhe cilësia e shërbimeve komunale në fushën e menaxhimit të mbeturinave, hapësirave publike dhe trafikut komunal.

Sistemi i granteve të DEMOS-it nxitë komunat në përmirësimin e performancës së tyre: sa më e lartë të jetë performanca komunale aq më i lartë do të jetë granti vjetor.

Përveç granteve, DEMOS gjithashtu do të ofrojë asistencë teknike për komunat partnere gjatë 3.5 viteve të ardhshme në:

·   Përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike në fushën e hapësirave publike, trafikut komunal dhe menaxhimit  të mbeturinave;

·  Përmirësimin e menaxhimit financiar dhe transparencës;

·  Përmirësimin e demokratizimit të pushtetit lokal dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje;

·   Përmirësimin dhe harmonizimin e politikave për qeverisjen lokale;

Vëllimi total financiar i Demos-it është 8.650.000 Euro.

Përveç 17 komunave (që mbulojnë rreth 40% të popullsisë së Kosovës), partnerë të DEMOS-it janë edhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Ministria e Financave dhe ministritë e tjera të linjës si dhe Asociacioni i Komunave të Kosovës.

15 nga 17 komunat partnere kanë përmbushur kriteret e përshtatshmërisë për të përfituar grant për vitin 2015. Rezultatet (në shkallë nga 1 – 6) dhe shuma e grantit për komunë është si në vijim:

Komuna  

Rezultati i performancës

Shuma e grantit për 2015 në euro

Gjakovë

1.86

110,000

Graçanicë

2.22

33,000

Hani i Elezit

1.92

33,000

Junik

2.28

33,000

Kaçanik

1.86

 44,000

Kamenicë

0.94

40,000

Kllokot Vërbovc

2.06

22,000

Lipjan

0.64

45,000

Novobërdë

1.28

 30,000

Pejë

1.94

110,000

Prishtinë

2.25

264,000

Rahovec

1.11

45,000

Ranillug

2.25

22,000

Shtime

3.08

 48,000

Viti

1.61

49,500